EnergiaMed
Regulamin - Energia MED Naturalne Sposoby Leczenia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Annę Golec prowadzącą działalność gospodarczą pod marką EnergiaMed z siedzibą w Tarnowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.energiamed.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Golec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EnergiaMed z siedzibą w Tarnowie usług drogą elektroniczną.

 

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy EnergiaMed, dostępny pod adresem internetowym www.energiamed.pl/sklep/ prowadzony jest przez Anna Golec prowadzącej działalność gospodarczą pod marką EnergiaMed – naturalne sposoby leczenia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9930441973
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkt, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)- w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Włączona obsługa plików cookies- sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna.
 5. Celem skorzystania z odtworzenia filmu, Wydarzenia (wykładu, szkolenia) lub Konsultacji online organizowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s). Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach Wydarzenia lub Konsultacji online prowadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. W przypadku niektórych, każdorazowo oznaczonych Wydarzeń (wykładów, szkoleń) lub Konsultacji online organizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Klient ma możliwość głosowej komunikacji ze Sprzedawcą na odległość. W tym celu Klient powinien posiadać mikrofon umożliwiający mu transmisję dźwięku. Jeśli Wydarzenie lub Konsultacja specjalistyczna jest organizowana za pośrednictwem programu Skype, Klient powinien posiadać na swoim urządzeniu zainstalowany program, który można pobrać nieodpłatnie ze strony Skype.
 6. Celem pobrania lub odtworzenia Towaru zakupionego przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s) i w przypadku pobierania Towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący Towarem. Do poprawnego odtwarzania Treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.

 

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
 5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 6. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU
 8. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. REKLAMACJA I GWARANCJA
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 §1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Dostawa, oznaczonych każdorazowo w karcie produktu Towarów dostępnych w formie Treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie Klientowi w ramach Strony Internetowej Sklepu możliwości pobrania Towaru w formie elektronicznej lub jego odtworzenia na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Klient/ Usługobiorca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EnergiaMed- Naturalne sposoby leczenia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9930441973
 8. Usługa– jest świadczona przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywa, jak też drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator Skype lub telefonicznie. Rodzaj Konsultacji online i sposób w jaki można z niej skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi pod złożeniem zamówienia.
 9. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 11. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 12. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 13. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 15. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 16. Konsultacja online – oznacza płatną usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Sprzedawcy porady specjalistycznej, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Konsultacja kontrolna online – oznacza rejestrację na Konsultację online, dokonaną mailowo przez Klienta u Sprzedawcy na adres kontakt@energiamed.pl lub telefonicznie pod numer 605660515.  Oznacza zapoznanie się z przesłanymi na Trwałym nośniku plikami: Zasady współpracy, Cennikiem, Ofertą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, a także odesłanie Ankiety wstępnej.
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Sprzedawca/ Usługodawca – oznacza Annę Golec prowadzącą działalność gospodarczą pod marką EnergiaMed z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Plac Dworcowy 1 ( I piętro), NIP: 9930441973, REGON: 362927185, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: kontakt@energiamed.pl , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 20. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.energiamed.pl.
 21. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.energiamed.pl/sklep/
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 23. Towar– oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (na przykład: e-book, dostęp do filmu na określony czas, bilet wstępu na wykład itp.), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie Treści cyfrowych, niektóre treści cyfrowe są możliwe do pobrania, inne możliwe do odtworzenia na stronie www.energiamed.pl po zakupie i zalogowaniu.
 24. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 25. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 26. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 27. Szkolenie – oznacza płatną usługę wykładu lub webinarium, która obejmuje cykl zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w których może być zakupiony za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Usługa ta może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Wydarzenia są organizowane przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywają, jak też drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poprzez komunikator Skype. Rodzaj Wydarzenia i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 28. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.energiamed.pl/sklep/ prowadzony jest przez Anna Golec prowadzącą działalność gospodarczą podmarka EnergiaMed z siedzibą w Tarnowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów, powiat Tarnowski, woj. MAŁOPOLSKIE, adres poczty elektronicznej: kontakt@energiamed.pl.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, treści, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca- Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Na końcową (ostateczną)  kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 10. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu .

 

§ 3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newslette

 1. 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę/ Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę/Klienta następujących danych Usługobiorcy/ Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia.

1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@energiamed.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów, powiat Tarnów, woj. MAŁOPOLSKIE

  1. 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   1. 2.2 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

  1.3.3.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@energiamed.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów, powiat Tarnów, woj. MAŁOPOLSKIE

  2.1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2.2.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.3.Tryb postępowania reklamacyjnego:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 10 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  2. pisemnie na adres: ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów, powiat Tarnów, woj. MAŁOPOLSKIE
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@energiamed.pl
  4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

   

  § 4 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • Imię i Nazwisko
  • Dane adresowe
  • e-mail
  • telefon
  1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

   

  § 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub ( równoznaczny).
  3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

   

  § 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  16. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski
  17. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  18. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  § 7 KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

  Termin dostawy zamówienia = CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA (1-3 dni robocze) + CZAS DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA (na terenie Polski, w zależności od wybranej formy wysyłki, 1-3 dni robocze)

  Odbiór zamówionych w sklepie internetowym EneriaMed produktów jest możliwy na kilka sposobów:

  1. Osobiście (w siedzibie gabinetu – ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów)

  Odbiór osobisty:

  • W naszym sklepie istnieje możliwość odbioru osobistego zamawianego towaru.
  • Towary zamawia się na stronie internetowej. By odebrać zamówione produkty w punkcie odbioru należy w koszyku wybrać jako sposób dostawy opcję „odbiór osobisty”.
  • Po złożeniu zamówienia należy oczekiwać na e-mail informujący, iż produkty są przygotowane do odbioru w punkcie odbioru. Po otrzymaniu takiej wiadomości można się udać po odbiór swojego zamówienia.
  • Godziny otwarcia i adres punktu odbioru towaru:
   Wtorek: 14:00-18:00
   Środa: 14:00-18:00
   Czwartek: 10:00-14:00
   Piątek: 14:00-18:00
  • Adres

  ANNA GOLEC
  ul. Plac Dworcowy 1 ( I piętro )
  33-100 Tarnów

  Sobota – Niedziela- Poniedziałek: NIECZYNNE

  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej

  • Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.
  • Przewidywany czas dostawy: 1- 3 dni robocze.
  • Cennik sprzedaży detalicznej:

  Koszty przesyłki kurierskiej

  • Koszt przesyłki zwykłej do 10 kg – 20,00 zł brutto*

  WSZYSTKIE PRZESYŁKI WYSYŁANE POCZTĄ POLSKĄ, WYSYŁANE SĄ TYLKO W DNI ROBOCZE, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU!

  Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej

  3. Dane do przelew

  Nr konta: 08 1050 1562 1000 0092 1819 0446 

  W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz nr zamówienia.

  § 8 FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

  1. Płatność za produkty zamówione w sklepie internetowym www.energiamed.pl/sklep/ może odbyć się poprzez następujące formy płatności:a) przy odbiorze w siedzibie EnergiaMed ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów – gotówką, kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Master Card, Maestro),b) płatność kartą kredytową, płatniczą, płatności elektroniczne – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu PayU. UWAGA! W przypadku płatności zagraniczną kartą kredytową/debetową, kwota do zapłaty może się nieznacznie różnić od umieszczonej na witrynie www.energiamed.pl/sklep (podawana w euro, funtach). Spowodowane jest to przeliczeniem kursu walut w systemie PayU.c) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
   Anna Golec
   ul. Plac Dworcowy 1
   33- 100 Tarnów
   ING Bank Śląski S.A.
   Nr konta: 08 1050 1562 1000 0092 1819 0446

  W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego””.

  1. d) za pobraniem – zapłata gotówką pracownikowi firmy Poczty Polskiej, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) – usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski,
  2. Termin płatności- W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z § 6 Regulaminu.

   

  § 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie sklepu.
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  6. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

   

  § 10 REKLAMACJA I GWARANCJA

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

   

  § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  § 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 13 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Poniżej znajduje się do pobrania w formie pdf formularz odstąpienia od umowy. Prosimy wydrukować i wypełnić formularz i odesłać go na adres Anna Golec, ul. Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów lub przesłać skan formularza na adres e-mail: kontakt@energiamed.pl.

  Napisz do nas odpowiemy na twoje pytania

  adres

  ul. Plac Dworcowy 1
  33-100 Tarnów

  Godziny otwarcia

   wt - pt : 10:00 – 18:00

   

  Anna Golec

  Skontaktuj się z nami

  Media Społecznościowe